AUR/BTC, AUR/ETH, AUR/LTC, AUR/BCH, AUR/DOGE
NLexch